Implementatie

Stichting Student en Voeding voelt zich geroepen om als faciliterend orgaan te dienen in het verwezenlijken dat voeding en leefstijl als rode draad in het geneeskundecurriculum komt. Dit doet zij middels het oprichten van werkgroepen, genaamd ‘Voeding & Leefstijl in Gezondheid en Ziekte’. Tevens sluiten bestuursleden aan bij al bestaande werkgroepen op de verschillende geneeskundefaculteiten. In 2019 komt er een nieuw Raamplan Geneeskunde waar wij onze bijdrage aan leveren. Hieronder is een greep van de ondernomen acties opgesomd.


Challenge Accepted


Acties

  • Op 3 oktober 2018 is er vanuit Stichting Student & Voeding een open brief gestuurd naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangaande een aanvraag voor een investering van 20 miljoen voor Leefstijlgeneeskunde. De open brief en het gedachtegoed hierachter is hier in te zien.
  • Het onderzoek van Dianne van Dam-Nolen en Zon MV kennissynthese, zijn aanleiding geweest voor verschillende faculteiten om in actie te komen. In Amsterdam is een poging gewaagd om met een groep betrokken professionals onderwijs over voeding en leefstijl te ontwikkelen, als aanvulling op het bestaande curriculum (aanleidende brief). De opleidingsdirecteur zag hier de toegevoegde waarde niet van in, gezien zij vindt dat op diverse plaatsen in het curriculum van het VUmc al aandacht wordt besteed aan voeding en leefstijl (reactie directeur). In Rotterdam is gepoogd een werkgroep op te richten om voeding en leefstijl een fundamentele plaats in de opleiding te geven (aanleidende brief). Hierop reageerde de opleidingsdirecteur formeel met de boodschap het voorstel mee te nemen in de ontwikkeling van onderwijs. Concrete toestemming tot oprichting van de werkgroep is niet verkregen (reactie directeur).
  • De Amsterdamse SELF cursus wordt geanalyseerd door Hester Coppoolse, onder begeleiding van prof.dr. Seidell en dr. ir. Dijkstra. Zij voert in het kader van haar masterscriptie een wetenschappelijke analyse uit om de effectiviteit van de 'SELF' cursus in kaart te brengen. Een tweetal expertmeetings heeft plaatsgevonden (06-03-2018 en 13-03-2018) om over de inhoud en vorm van haar onderzoek na te denken. Momenteel wordt het gepoogd om het onderzoek te publiceren in de BMJ Open. Het abstract is hier in te zien.
  • In Amsterdam ontwikkelt het AMC onder leiding van dr. Soeters een 12-weken durend keuzevak, genaamd Diometer, waarin de essentie van voeding wordt overgebracht door hoogstaand contactonderwijs, kennisclips, hands-on experience en opdrachten. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat straks, als er ingangen zijn gecreëerd, direct geïmplementeerd kan worden (website).
  • Het Radboud UMC is met de Wageningen Universiteit in gesprek om enkele voedingsvakken, afkomstig uit het de voedingsmasters in Wageningen, te implementeren in het geneeskundecurriculum.
  • Op alle geneeskundefaculteiten in Nederland analyseren geneeskundestudenten het curriculum nauwkeurig op het onderwijs dat gegeven wordt over voeding en leefstijl in de bachelor dan wel master. Momenteel ontbreekt een helder overzicht van het huidige aanbod. Het inzichtelijk maken hiervan biedt aanknopingspunten tot verbetering. Een uitgebreid rapport over de stand van zaken volgt.